Podkarpackie Statut

Statut

UCHWAŁA NR XXI/364/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w statucie Galerii Sztuki Współczesnej
w Przemyślu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego

uchwala, co następuje:

§1

W statucie Galerii sztuki Współczesnej w Przemyślu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXI/570/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),.
2. w § 1 pkt. 4 skreśla się wyraz: postanowień.
3. § 6 otrzymuje brzmienie:

1. Zadania wymienione w § 5 Galeria realizuje przede wszystkim poprzez:

1) organizację wystaw sztuki współczesnej, warsztatów i plenerów plastycznych,
2) różnorodne formy edukacji plastycznej mającej na celu w szczególności przygotowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych współtwórców i świadomych odbiorców sztuki,
3) współpracę z krajowymi i zagranicznymi galeriami, instytucjami i organizacjami o podobnej działalności,
4) współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym w organizowaniu indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze,
5) gromadzenie, dokumentowanie i ochrona dóbr kultury w zakresie sztuki
6) współczesnej, wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem współczesnych sztuk plastycznych,
7) promocja w kraju i poza granicami dokonań artystycznych twórców indywidualnych w zakresie profesjonalnych sztuk plastycznych, fotografiki i architektury.

2. Galeria prowadzi działalność wystawienniczą na podstawie planów działalności merytorycznej.
3. Plany działalności merytorycznej Galerii ustalane są po zasięgnięciu opinii Kolegium Doradczego.
4. Galeria może prowadzić działalność inną niż kulturalna w zakresie:

1) komisowej sprzedaży współczesnych profesjonalnych dzieł sztuki,
2) sprzedaży ram, materiałów plastycznych i wydawnictw,
3) oprawy dzieł sztuki,
4) usług projektowych, reklamowych i poligraficznych,
5) usług foto - video, kserowania.

5. Środki uzyskiwane z działalności, o której mowa w ust 4 mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową Galerii.

4. w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Do zakresu Dyrektora należy w szczególności:

1) kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych, ochrony, obrony, obrony cywilnej, bhp i ppoż.,
2) reprezentowanie Galerii na zewnątrz,
3) nadzór nad kadrą kierowniczą,
4) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej i wewnętrznej kontroli finansowej,
5) nadzór nad majątkiem i mieniem Galerii7
6) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń wewnętrznych,
7) przedstawianie organizatorowi i innym w miarę potrzeb właściwym instytucjom planów działalności merytorycznej, planów finansowych, sprawozdań, wniosków i informacji,
8) ustalanie planu finansowego instytucji, czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi,
9) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników i kandydatów na pracowników Galerii,
10) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej.

5. w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. W skład Kolegium wchodzą przedstawiciele związków i środowisk twórczych, stowarzyszeń społeczno-kulturalnych i odbiorców kultury.
6. w § 8 ust. 3 wyraz ośmiu zamienia się na dziewięciu.
7. w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Do zadań Kolegium należy w szczególności opiniowanie planów działalności merytorycznej Galerii.
8. w § 8 uchyla się ust. 8.
9. w § 8 ust. 9 wyraz trzy zamienia się na cztery.

10. § 9 otrzymuje brzmienie: Organizację wewnętrzną Galerii, w tym zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu i działających w Galerii stowarzyszeń twórców.

11. § 11 otrzymuje brzmienie: Podstawą działalności finansowej Galerii jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

12. § 12 otrzymuje brzmienie:
1. Galeria prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Działalność Galerii finansowana jest z:
1) dotacji z budżetu organizatora, w tym:
a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
2. innych dotacji,
3. wpływów z prowadzonej działalności,
4. środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
5. wpływów z innych źródeł.
3. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości Galerii określają odrębne przepisy.
4. Roczne sprawozdanie finansowe, podział zysku oraz sposób pokrycia strat Galerii podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

13. w § 13 ust. 1 wyraz upoważniony zamienia się na uprawniony.

14. uchyla się § 14.

15. w § 15 uchyla się ust. 3 i 4.

§2

Przyjmuje się tekst jednolity statutu Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik do Uchwały NR XXI/364/12
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

STATUT
GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W PRZEMYŚLU

I. Postanowienia ogólne

§1

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu zwana dalej „Galerią" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 póz. 123 z późn. zm.)
2) zarządzenia Nr 87 Wojewody Przemyskiego z dnia 20 października 1976 roku w sprawie powołania Biura Wystaw Artystycznych w Przemyślu oraz Uchwały Nr XXI/219/2000 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 sierpnia 2000r.w sprawie zmiany nazwy Państwowej Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu i nadania statutu,
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),
4) niniejszego Statutu,
5) innych obowiązujących przepisów prawa.

§2

1. Organizatorem Galerii jest Województwo Podkarpackie.

2. Galeria wpisana jest dnia 30 czerwca 1999 roku pod Nr 2/99 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

§3

1. Nadzór nad Galerią w imieniu organizatora sprawuje Zarząd Województwa Podkarpackiego, zwany dalej „Zarządem".

2. Siedzibą Galerii jest miasto Przemyśl.

3. Galeria prowadzi działalność na terenie województwa, kraju i poza jego granicami.

II. Misja, zadania i zakres działalności

§4

Misją Galerii jest kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej społeczeństwa, stwarzanie możliwości kontaktu z wartościami kultury polskiej i światowej w dziedzinie profesjonalnej twórczości współczesnych sztuk plastycznych, fotografiki i architektury.

§5

Do podstawowych zadań Galerii należy w szczególności:

1. upowszechnianie narodowych i regionalnych tradycji w zakresie profesjonalnych sztuk plastycznych, fotografiki i architektury,
2. edukacja plastyczna i wychowanie przez sztukę,
3. tworzenie warunków dla rozwoju zainteresowań wiedzą i sztuką plastyczną,
4. promocja kultury narodowej w kraju i poza granicami.

§6

1. Zadania wymienione w § 5 Galeria realizuje przede wszystkim poprzez:

1) organizację wystaw sztuki współczesnej, warsztatów i plenerów plastycznych,
2)różnorodne formy edukacji plastycznej mającej na celu w szczególności przygotowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych współtwórców i świadomych odbiorców sztuki,
3) współpracę z krajowymi i zagranicznymi galeriami, instytucjami i organizacjami o podobnej działalności,
4) współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym w organizowaniu indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze,
5) gromadzenie, dokumentowanie i ochrona dóbr kultury w zakresie sztuki współczesnej,
6) wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem współczesnych sztuk plastycznych,
7) promocja w kraju i poza granicami dokonań artystycznych twórców indywidualnych w zakresie profesjonalnych sztuk plastycznych, fotografiki i architektury.

2. Galeria prowadzi działalność wystawienniczą na podstawie planów działalności merytorycznej.

3. Plany działalności merytorycznej Galerii ustalane są po zasięgnięciu opinii Kolegium Doradczego.

4. Galeria może prowadzić działalność inną niż kulturalna w zakresie:

1) komisowej sprzedaży współczesnych profesjonalnych dzieł sztuki,
2) sprzedaży ram, materiałów plastycznych i wydawnictw,
3) oprawy dzieł sztuki,
4) usług projektowych, reklamowych i poligraficznych,
5) usług foto - video, kserowania.

5. Środki uzyskiwane z działalności, o której mowa w ust 4 mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową Galerii.

III. Organy zarządzające i doradcze

§7

1. Organem zarządzającym w Galerii jest Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

3. Do zakresu Dyrektora należy w szczególności:

1) kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych, ochrony, obrony, obrony cywilnej, bhp i ppoż.,
2) reprezentowanie Galerii na zewnątrz,
3) nadzór nad kadrą kierowniczą,
4) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej i wewnętrznej kontroli finansowej,
5) nadzór nad majątkiem i mieniem Galerii,
6) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń wewnętrznych,
7) przedstawianie organizatorowi i innym w miarę potrzeb właściwym instytucjom planów działalności merytorycznej, planów finansowych, sprawozdań, wniosków i informacji,
8) ustalanie planu finansowego instytucji, czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi,
9) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników i kandydatów na pracowników Galerii,
10) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej.

§8

1. Przy Galerii działa „Kolegium Doradcze" zwane dalej „Kolegium" jako organ doradczy i opiniodawczy dyrektora.

2. W skład Kolegium wchodzą przedstawiciele związków i środowisk twórczych, stowarzyszeń społeczno-kulturalnych i odbiorców kultury.

3. Członków Kolegium w liczbie nie przekraczającej dziewięciu osób powołuje dyrektor Galerii,

4. Do zadań Kolegium należy w szczególności opiniowanie planów działalności merytorycznej Galerii.

5. Pracami Kolegium kieruje przewodniczący wybrany spośród jego członków.

6. Kolegium działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

7. Spotkania Kolegium odbywają się przynajmniej dwa razy do roku.

8. (uchylony).

9. Kadencja Kolegium trwa cztery lata.

§9

Organizację wewnętrzną Galerii, w tym zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu i działających w Galerii stowarzyszeń twórców.

IV. Majątek I finanse Galerii

§ 10

Majątek Galerii może być wykorzystywany jedynie dla realizacji celów wynikających z zakresu działania Galerii.

§ 11

Podstawą działalności finansowej Galerii jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§12

1. Galeria prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Działalność Galerii finansowana jest z:
1) dotacji z budżetu organizatora, w tym:
a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
2) innych dotacji,
3) wpływów z prowadzonej działalności,
4) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
5) wpływów z innych źródeł.

3. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości Galerii określają odrębne przepisy.

4. Roczne sprawozdanie finansowe, podział zysku oraz sposób pokrycia strat Galerii podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

§13

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Galerii uprawniony jest Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Galerii.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Ustanowienie i odwołanie pełnomocnika podlega ujawnieniu w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez organizatora. Nie dotyczy to pełnomocników procesowych.

§ 14

(uchylony).

V. Postanowienia końcowe

§15

1. Połączenia, podziału lub likwidacji Galerii może dokonać organizator na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

2. Zmiany w Statucie dokonywane są przez organizatora w trybie określonym dla jego nadania.

3. (uchylony),

4. (uchylony).

Poprawiony (wtorek, 16 stycznia 2018 09:05)

 
Powiaty