Podkarpackie Kultura

Kultura

Regulamin Organizacyjny Galerii

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W PRZEMYŚLU

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

§ 1. Regulamin Organizacyjny Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację i zasady kierowania pracą oraz zakresy działania wewnętrznych komórek organizacyjnych.                                                            

§ 2. Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu jest Instytucją Kultury Województwa Podkarpackiego działającą na podstawie:

1)   Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406);

2)   Statutu nadanego Uchwałą Nr XXXI/570/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 24 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały Nr XXI/364/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 30 kwietnia 2012 r.;

3)   niniejszego Regulaminu;

4)   innych obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 3. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o Galerii należy przez to rozumieć Galerię Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

ROZDZIAŁ II 

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE.

§ 4. 1. Organem zarządzającym w Galerii jest Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Podkarpackiego w trybie i na zasadach

określonych w obowiązujących przepisach.

3. Do zakresu kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1)   realizacja podstawowych celów Galerii tj.: działalności wystawienniczej, edukacyjnej
 i wydawniczej, promocji i dokumentacji aktualnych zjawisk i tendencji we współczesnych sztukach wizualnych;

2)   kierownictwo  w sprawach finansowych,  organizacyjno - administracyjnych, pracowniczych, gospodarczych, ochrony,  obrony, obrony cywilnej, bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz przeciwpożarowych;

3)   nadzór nad mieniem  i majątkiem Galerii;

4)   reprezentowanie Galerii na zewnątrz;

5)   zapewnienie  funkcjonowania kontroli zarządczej i wewnętrznej kontroli finansowej;

6)   wydawanie wewnętrznych aktów prawnych;

7)   ustalanie planów finansowych i czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi;

8)   przedkładanie organizatorowi i właściwym instytucjom planów merytorycznych, finansowych, sprawozdań, wniosków oraz informacji;

9)   wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników
i kandydatów na pracowników Galerii;

10)    nadzór nad kadrą kierowniczą;

11)    współpraca z właściwymi organami administracji państwowej, samorządowej oraz krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury;

12)    opracowywanie zmian organizacyjnych Galerii;

13)    powoływanie Kolegium Doradczego przy Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

 

§ 5. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki w zakresie realizacji bieżących spraw przejmuje kierownik do spraw administracyjnych lub inny pracownik Galerii, na podstawie wydanego przez Dyrektora upoważnienia, które określa czas jego obowiązywania.

 

§ 6. 1. Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi i ponosi przed nim odpowiedzialność służbową.

2. Główny Księgowy wraz z Dyrektorem  jest odpowiedzialny za całokształt gospodarki finansowo - rzeczowej Galerii, prowadzonej na zasadach określonych dla instytucji kultury.

3. Główny Księgowy w ramach swoich zadań:

1)   wykonuje całokształt prac z zakresu rachunkowości;

2)   opracowuje w obowiązujących terminach plany  finansowe, bilanse, sprawozdania i inne dokumenty księgowe;

3)   sprawuje kontrolę nad wykonywanymi operacjami finansowymi i gospodarczymi przez innych pracowników;

4)   opracowuje wewnętrzne przepisy dotyczące prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów księgowych;

5)   prowadzi i aktualizuje ewidencję wyposażenia Galerii w środki trwałe i obrotowe;

6)   prowadzi sprawy płacowe pracowników Galerii i osób, z którymi zawarto umowy cywilno - prawne.

 

§ 7. 1. Organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora jest Kolegium Doradcze.

2. Celem Kolegium jest opiniowanie spraw związanych z działalnością Galerii, w tym planów

działalności  merytorycznej.

3. Zasady działania Kolegium określa regulamin uchwalony przez ten organ.

4. Członków Kolegium w liczbie do 9 osób powołuje Dyrektor.

5. Obsługę kancelaryjną Kolegium wykonuje dział Organizacji Wystaw.

ROZDZIAŁ III 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA.

§ 8. 1. W skład struktury organizacyjnej Galerii wchodzą następujące działy i samodzielne stanowiska pracy, dla których ustala się następujące symbole liczbowe przy znakowaniu spraw:

1)   samodzielne stanowisko do spraw księgowości - Główny Księgowy  (I);

2)   dział Administracyjno - Gospodarczy (II);

3)   dział Organizacji Wystaw (III);

4)   samodzielne stanowisko do spraw sprzedaży i usług (IV).

2. Sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, obronności oraz obsługa prawna Galerii wykonywane  są na  podstawie umów cywilno - prawnych.

  ROZDZIAŁ IV

ZAKRES ZADAŃ DZIAŁÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY.

§ 9. 1. Dział  Organizacji Wystaw obejmuje stanowiska:

1)   główny specjalista;

2)   specjalista.

2. Do zadań działu Organizacji Wystaw należy w szczególności:

1)   organizowanie indywidualnych i zbiorowych wystaw, konkursów i przeglądów, spotkań
i wystąpień autorskich, sympozjów, warsztatów i plenerów, działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży oraz osób w starszym wieku;

2)   kompleksowe przygotowanie i realizacja wystaw;

3)   opracowywanie wydawnictw Galerii;

4)   współpraca z krajowymi i zagranicznymi galeriami, instytucjami  i organizacjami o podobnej działalności oraz ze środowiskiem plastycznym i związkami twórczymi;

5)   współpraca  z placówkami oświatowymi i wychowawczymi w zakresie spotkań z dziećmi
i młodzieżą oraz prowadzenie innych form edukacji plastycznej;

6)   promocja działalności Galerii oraz dokonań artystycznych twórców w zakresie profesjonalnych sztuk wizualnych w kraju i za granicą;

7)   dokumentowanie działalności Galerii;

8)   zakupy i inwentaryzowanie sprzętu technicznego;

9)   obsługa kancelaryjna Kolegium Doradczego.

§ 10. 1. Dział Administracyjno - Gospodarczy obejmuje stanowiska:

1)   kierownik administracji;

2)   pracownik gospodarczy;

3)   magazynier.

2. Do zadań działu Administracyjno - Gospodarczego należy w szczególności:

1)   w zakresie obsługi kadr i funduszu wynagrodzeń pracowników Galerii:

a)    zapewnienie zgodności postępowania z obowiązującymi przepisami prawa
w sprawach osobowych,

b)   prowadzenie spraw pracowniczych i dokumentacji personalnej,

c)   prowadzenie spraw socjalno - bytowych,

d)   nadzorowanie ewidencji czasu pracy,

e)   współpraca z głównym księgowym w sprawach płacowych;

2)   w zakresie spraw administracyjno - gospodarczych:

a)   prowadzenie zadań inwestycyjnych,

b)   dbałość o prawidłowe wyposażanie w niezbędne środki trwałe i obrotowe,

c)   prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania,

d)   kontrolowanie funkcjonowania urządzeń technicznych,

e)    przygotowywanie na wniosek Dyrektora zarządzeń wewnętrznych, umów,
upoważnień, pełnomocnictw oraz prowadzenie ich rejestru,

f)    prowadzenie archiwum zakładowego,

g)   prowadzenie kasy,

h)   prowadzenie magazynu dzieł sztuki.

3. Dział Administracyjno - Gospodarczy współpracuje przy organizacji imprez, mając na

uwadze prawidłowe funkcjonowanie Galerii.

§ 11. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska do spraw sprzedaży i usług należy
w szczególności:

1)   prowadzenie Galerii Sprzedażnej zgodnie z jej regulaminem;

2)   sprzedaż katalogów i wydawnictw oraz ich wycena w porozumieniu z Głównym

     Księgowym;

3)   przyjmowanie i realizacja usług świadczonych przez Galerię, w tym: usługi ksero i oprawa

     dzieł sztuki;

4)   prowadzenie sekretariatu Galerii;

5)   prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do Dyrektora;

6)   współpraca przy organizacji imprez. 

§ 12. Do zakresu zadań osoby wykonującej czynności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
i bezpieczeństwa przeciwpożarowego należy:

1)   systematyczna kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników zasad przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)   dokonywanie okresowych ocen oraz analiz stanu bhp ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk, na których występują zagrożenia wypadkowe oraz narażenia na powstawanie chorób zawodowych;

3)   prowadzenie instruktaży wstępnych dla zatrudnianych pracowników;

4)   udział w ocenie dokumentacji inwestycyjnych oraz odbiorach technicznych budynku
i urządzeń, mających wpływ na warunki bhp i ppoż.;

5)   prowadzenie rejestru, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe.

§ 13. Do zakresu działania osoby wykonującej zadania  związane  z obronnością należy
w szczególności:

1)   prowadzenie spraw związanych z obronnością: procedury przedsięwzięć obronnych;

2)   opracowanie dokumentacji;

3)   prowadzenie spraw związanych z ochroną, obroną i obroną cywilną, określanie
i aktualizowanie wymaganych procedur i przedsięwzięć na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;

4)   prowadzenie kancelarii tajnej.

§ 14. Do zakresu działania osoby wykonującej obsługę prawną Galerii należy wydawanie opinii prawnych w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Statutu, Regulaminu oraz innych aktów wewnętrznych , zastępowanie Galerii przed organami sądowymi, opiniowanie umów zawieranych przez Galerię, wewnętrznych aktów  normatywnych oraz w przypadkach wskazanych przez Dyrektora.

ROZDZIAŁ V
PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACJI PRACY GALERII.
 

§ 15. Do wyłącznej kompetencji Dyrektora zastrzeżone są sprawy związane z:

1)   ustalaniem organizacji i zasad pracy Galerii;

2)   zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę z pracownikami Galerii;

3)   ustalaniem szczegółowych zakresów czynności dla pracowników i sposobu

realizacji powierzonych im spraw;

4)   udzielaniem upoważnień pracownikom;

5)   udzielaniem pełnomocnictw;

6)   korespondencją kierowaną do organizatora, organów administracji rządowej
i samorządowej, organów ścigania oraz kontroli;

7)   współdziałaniem z organami administracji rządowej i samorządowej;

8)   dokonywaniem czynności prawnych w imieniu Galerii. 

§ 16. 1. Do wyłącznej kompetencji Dyrektora należy również podpisywanie:

1)   wewnętrznych aktów normatywnych, tj. regulaminów, zarządzeń, decyzji i instrukcji;

2)   planów działalności merytorycznej, planów finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji przy współpracy z Głównym Księgowym;

3)   protokołów po przeprowadzonych w instytucji kontrolach zewnętrznych oraz odpowiedzi na wystąpienia i zalecenia pokontrolne;

4)   dokumentów związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę;

5)   pism i dokumentów wysyłanych na zewnątrz.

2. Dyrektor może upoważnić wskazaną przez siebie osobę do podpisywania dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt. 3 i 5.

§ 17. 1. Główny Księgowy, kierownik działu Administracyjno - Gospodarczego  oraz pracownicy

na samodzielnych stanowiskach za realizację powierzonych zadań ponoszą odpowiedzialność

służbową przed Dyrektorem.

2. Pisma w sprawach wymagających specjalnej wiedzy prawniczej powinny być parafowane przez radcę prawnego.

3. Pisma i dokumenty, które mogą powodować zobowiązania finansowe wymagają kontrasygnaty głównego księgowego.

§ 18. 1. Dyrektor podpisuje pisma i inne dokumenty stosując pieczęć nagłówkową „Galeria Sztuki

Współczesnej w Przemyślu” lub papier firmowy oraz pieczęć „Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu - imię i nazwisko”.

2. W razie nieobecności Dyrektora pisma podpisuje upoważniony pracownik stosując pieczęć nagłówkową „Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu” lub papier firmowy oraz pieczęć „Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu - imię i nazwisko” z dopiskiem „w zastępstwie”.

3. Przy załatwianiu spraw z upoważnienia Dyrektora Galerii, upoważniony pracownik stosuje
pieczęć „Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu” z dopiskiem „z upoważnienia”.

§ 19. 1. Upoważnienia do podpisywania pism, załatwiania określonych spraw w imieniu Dyrektora 
w zakresie swoich właściwości wydawane są przez Dyrektora w formie pisemnej.

2. Upoważnienia przygotowuje dział Administracyjno - Gospodarczy.

3. Upoważnienie powinno zawierać:

1)   oznaczenie aktu i datę wydania;

2)   podstawę prawną aktu;

3)   nazwisko osoby upoważnionej i jej stanowisko  służbowe;

4)   zakres upoważnienia;

5)   klauzulę o czasie obowiązywania upoważnienia.

4. Upoważnienia opiniuje radca prawny.

5. Po podpisaniu upoważnienia przez Dyrektora, 1 egz. przekazywany jest do działu Administracyjno - Gospodarczego, który prowadzi rejestr upoważnień, 1 egz. dla osoby upoważnionej. 

§ 20. 1. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu

Galerii.

2. Ustanowienie i odwołanie pełnomocnika  podlega ujawnieniu w Rejestrze Instytucji Kultury.

3. Zasady określone w § 19 stosuje się odpowiednio do pełnomocnictw.

4. Dyrektor może również ustanawiać pełnomocników procesowych  oraz pełnomocników do reprezentowania Galerii w postępowaniu administracyjnym oraz innym postępowaniu.

5. Do pełnomocników procesowych nie stosuje się ust. 2. 

§ 21. 1. Dyrektor wydaje zarządzenia w zakresie wewnętrznego funkcjonowania Galerii.

2. Projekty zarządzeń opracowuje dział Administracyjno - Gospodarczy.

3. Projekty zarządzeń winny być zaopiniowane przez radcę prawnego i zaakceptowane przez głównego księgowego jeżeli wywołują skutki finansowe. 

§ 22. 1. Dyrektor zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej
 w Galerii.

2. Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań

instytucji w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

3. Dyrektor, w drodze odrębnego zarządzenia, ustala szczegółowe zasady kontroli zarządczej w celu

zapewnienia w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem. 

§ 23. 1. Dyrektor przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków, w terminach ustalonych i podanych na tablicy ogłoszeń.

2. Sekretariat Dyrektora przyjmuje oraz ewidencjonuje skargi i wnioski w rejestrze skarg 
i wniosków.

3. Dyrektor zleca niezwłocznie realizację skarg i wniosków komórkom organizacyjnym według ich

kompetencji.                                                                 

               ROZDZIAŁ VI

             POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 24. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określa „Instrukcja kancelaryjna”.

§ 25. Klasyfikację rzeczową i archiwalną określa „Jednolity rzeczowy wykaz akt Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu”.

§ 26. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.


Poprawiony (piątek, 12 stycznia 2018 11:50)

 

Ewidencje i rejestry


Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu wpisana jest pod nr 2/99 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury (Dz. U. Nr 20, poz 80).
 

Poprawiony (poniedziałek, 20 września 2010 10:04)

 

Majątek jednostki


Stan aktywów środków trwałych na dzień 31. 12. 2017

1) Wartość netto środków trwałych : 243.555,82
w tym:
Grunty: 998,16
Budynki i lokale: 242.557,66
Inne środki trwałe: 0

2) Dzieła sztuki i eksponaty muzealne: 1093.410
 

Poprawiony (poniedziałek, 15 stycznia 2018 10:51)

 

Statut

UCHWAŁA NR XXI/364/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w statucie Galerii Sztuki Współczesnej
w Przemyślu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego

uchwala, co następuje:

§1

W statucie Galerii sztuki Współczesnej w Przemyślu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXI/570/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),.
2. w § 1 pkt. 4 skreśla się wyraz: postanowień.
3. § 6 otrzymuje brzmienie:

1. Zadania wymienione w § 5 Galeria realizuje przede wszystkim poprzez:

1) organizację wystaw sztuki współczesnej, warsztatów i plenerów plastycznych,
2) różnorodne formy edukacji plastycznej mającej na celu w szczególności przygotowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych współtwórców i świadomych odbiorców sztuki,
3) współpracę z krajowymi i zagranicznymi galeriami, instytucjami i organizacjami o podobnej działalności,
4) współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym w organizowaniu indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze,
5) gromadzenie, dokumentowanie i ochrona dóbr kultury w zakresie sztuki
6) współczesnej, wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem współczesnych sztuk plastycznych,
7) promocja w kraju i poza granicami dokonań artystycznych twórców indywidualnych w zakresie profesjonalnych sztuk plastycznych, fotografiki i architektury.

2. Galeria prowadzi działalność wystawienniczą na podstawie planów działalności merytorycznej.
3. Plany działalności merytorycznej Galerii ustalane są po zasięgnięciu opinii Kolegium Doradczego.
4. Galeria może prowadzić działalność inną niż kulturalna w zakresie:

1) komisowej sprzedaży współczesnych profesjonalnych dzieł sztuki,
2) sprzedaży ram, materiałów plastycznych i wydawnictw,
3) oprawy dzieł sztuki,
4) usług projektowych, reklamowych i poligraficznych,
5) usług foto - video, kserowania.

5. Środki uzyskiwane z działalności, o której mowa w ust 4 mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową Galerii.

4. w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Do zakresu Dyrektora należy w szczególności:

1) kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych, ochrony, obrony, obrony cywilnej, bhp i ppoż.,
2) reprezentowanie Galerii na zewnątrz,
3) nadzór nad kadrą kierowniczą,
4) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej i wewnętrznej kontroli finansowej,
5) nadzór nad majątkiem i mieniem Galerii7
6) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń wewnętrznych,
7) przedstawianie organizatorowi i innym w miarę potrzeb właściwym instytucjom planów działalności merytorycznej, planów finansowych, sprawozdań, wniosków i informacji,
8) ustalanie planu finansowego instytucji, czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi,
9) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników i kandydatów na pracowników Galerii,
10) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej.

5. w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. W skład Kolegium wchodzą przedstawiciele związków i środowisk twórczych, stowarzyszeń społeczno-kulturalnych i odbiorców kultury.
6. w § 8 ust. 3 wyraz ośmiu zamienia się na dziewięciu.
7. w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Do zadań Kolegium należy w szczególności opiniowanie planów działalności merytorycznej Galerii.
8. w § 8 uchyla się ust. 8.
9. w § 8 ust. 9 wyraz trzy zamienia się na cztery.

10. § 9 otrzymuje brzmienie: Organizację wewnętrzną Galerii, w tym zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu i działających w Galerii stowarzyszeń twórców.

11. § 11 otrzymuje brzmienie: Podstawą działalności finansowej Galerii jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

12. § 12 otrzymuje brzmienie:
1. Galeria prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Działalność Galerii finansowana jest z:
1) dotacji z budżetu organizatora, w tym:
a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
2. innych dotacji,
3. wpływów z prowadzonej działalności,
4. środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
5. wpływów z innych źródeł.
3. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości Galerii określają odrębne przepisy.
4. Roczne sprawozdanie finansowe, podział zysku oraz sposób pokrycia strat Galerii podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

13. w § 13 ust. 1 wyraz upoważniony zamienia się na uprawniony.

14. uchyla się § 14.

15. w § 15 uchyla się ust. 3 i 4.

§2

Przyjmuje się tekst jednolity statutu Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik do Uchwały NR XXI/364/12
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

STATUT
GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W PRZEMYŚLU

I. Postanowienia ogólne

§1

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu zwana dalej „Galerią" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 póz. 123 z późn. zm.)
2) zarządzenia Nr 87 Wojewody Przemyskiego z dnia 20 października 1976 roku w sprawie powołania Biura Wystaw Artystycznych w Przemyślu oraz Uchwały Nr XXI/219/2000 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 sierpnia 2000r.w sprawie zmiany nazwy Państwowej Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu i nadania statutu,
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),
4) niniejszego Statutu,
5) innych obowiązujących przepisów prawa.

§2

1. Organizatorem Galerii jest Województwo Podkarpackie.

2. Galeria wpisana jest dnia 30 czerwca 1999 roku pod Nr 2/99 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

§3

1. Nadzór nad Galerią w imieniu organizatora sprawuje Zarząd Województwa Podkarpackiego, zwany dalej „Zarządem".

2. Siedzibą Galerii jest miasto Przemyśl.

3. Galeria prowadzi działalność na terenie województwa, kraju i poza jego granicami.

II. Misja, zadania i zakres działalności

§4

Misją Galerii jest kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej społeczeństwa, stwarzanie możliwości kontaktu z wartościami kultury polskiej i światowej w dziedzinie profesjonalnej twórczości współczesnych sztuk plastycznych, fotografiki i architektury.

§5

Do podstawowych zadań Galerii należy w szczególności:

1. upowszechnianie narodowych i regionalnych tradycji w zakresie profesjonalnych sztuk plastycznych, fotografiki i architektury,
2. edukacja plastyczna i wychowanie przez sztukę,
3. tworzenie warunków dla rozwoju zainteresowań wiedzą i sztuką plastyczną,
4. promocja kultury narodowej w kraju i poza granicami.

§6

1. Zadania wymienione w § 5 Galeria realizuje przede wszystkim poprzez:

1) organizację wystaw sztuki współczesnej, warsztatów i plenerów plastycznych,
2)różnorodne formy edukacji plastycznej mającej na celu w szczególności przygotowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych współtwórców i świadomych odbiorców sztuki,
3) współpracę z krajowymi i zagranicznymi galeriami, instytucjami i organizacjami o podobnej działalności,
4) współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym w organizowaniu indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze,
5) gromadzenie, dokumentowanie i ochrona dóbr kultury w zakresie sztuki współczesnej,
6) wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem współczesnych sztuk plastycznych,
7) promocja w kraju i poza granicami dokonań artystycznych twórców indywidualnych w zakresie profesjonalnych sztuk plastycznych, fotografiki i architektury.

2. Galeria prowadzi działalność wystawienniczą na podstawie planów działalności merytorycznej.

3. Plany działalności merytorycznej Galerii ustalane są po zasięgnięciu opinii Kolegium Doradczego.

4. Galeria może prowadzić działalność inną niż kulturalna w zakresie:

1) komisowej sprzedaży współczesnych profesjonalnych dzieł sztuki,
2) sprzedaży ram, materiałów plastycznych i wydawnictw,
3) oprawy dzieł sztuki,
4) usług projektowych, reklamowych i poligraficznych,
5) usług foto - video, kserowania.

5. Środki uzyskiwane z działalności, o której mowa w ust 4 mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową Galerii.

III. Organy zarządzające i doradcze

§7

1. Organem zarządzającym w Galerii jest Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

3. Do zakresu Dyrektora należy w szczególności:

1) kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych, ochrony, obrony, obrony cywilnej, bhp i ppoż.,
2) reprezentowanie Galerii na zewnątrz,
3) nadzór nad kadrą kierowniczą,
4) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej i wewnętrznej kontroli finansowej,
5) nadzór nad majątkiem i mieniem Galerii,
6) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń wewnętrznych,
7) przedstawianie organizatorowi i innym w miarę potrzeb właściwym instytucjom planów działalności merytorycznej, planów finansowych, sprawozdań, wniosków i informacji,
8) ustalanie planu finansowego instytucji, czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi,
9) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników i kandydatów na pracowników Galerii,
10) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej.

§8

1. Przy Galerii działa „Kolegium Doradcze" zwane dalej „Kolegium" jako organ doradczy i opiniodawczy dyrektora.

2. W skład Kolegium wchodzą przedstawiciele związków i środowisk twórczych, stowarzyszeń społeczno-kulturalnych i odbiorców kultury.

3. Członków Kolegium w liczbie nie przekraczającej dziewięciu osób powołuje dyrektor Galerii,

4. Do zadań Kolegium należy w szczególności opiniowanie planów działalności merytorycznej Galerii.

5. Pracami Kolegium kieruje przewodniczący wybrany spośród jego członków.

6. Kolegium działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

7. Spotkania Kolegium odbywają się przynajmniej dwa razy do roku.

8. (uchylony).

9. Kadencja Kolegium trwa cztery lata.

§9

Organizację wewnętrzną Galerii, w tym zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu i działających w Galerii stowarzyszeń twórców.

IV. Majątek I finanse Galerii

§ 10

Majątek Galerii może być wykorzystywany jedynie dla realizacji celów wynikających z zakresu działania Galerii.

§ 11

Podstawą działalności finansowej Galerii jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§12

1. Galeria prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Działalność Galerii finansowana jest z:
1) dotacji z budżetu organizatora, w tym:
a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
2) innych dotacji,
3) wpływów z prowadzonej działalności,
4) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
5) wpływów z innych źródeł.

3. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości Galerii określają odrębne przepisy.

4. Roczne sprawozdanie finansowe, podział zysku oraz sposób pokrycia strat Galerii podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

§13

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Galerii uprawniony jest Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Galerii.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Ustanowienie i odwołanie pełnomocnika podlega ujawnieniu w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez organizatora. Nie dotyczy to pełnomocników procesowych.

§ 14

(uchylony).

V. Postanowienia końcowe

§15

1. Połączenia, podziału lub likwidacji Galerii może dokonać organizator na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

2. Zmiany w Statucie dokonywane są przez organizatora w trybie określonym dla jego nadania.

3. (uchylony),

4. (uchylony).

Poprawiony (wtorek, 16 stycznia 2018 09:05)

 

Instytucje Kultury

 
 
Księgowość:
Główna księgowa
mgr Marta MRYC

Dział Administracyjno-Gospodarczy:
kierownik
 - Krystyna Kosterkiewicz

Dział Organizacji i Realizacji Wystaw:
główny specjalista  
- mgr Andrzej Cieszyński

Dział Sprzedaży i Usług : 
Małgorzata Makuch

Poprawiony (piątek, 12 stycznia 2018 11:56)

 
Więcej artykułów…
Powiaty